www.zmijanje.org.rs
Naslovna Događanja O Zmijanju Statut Donatori Članovi Galerija Video
 
redovna godisnja skupstina 2018-12-28
Pozivamo sve clanove udruzenja da dodju na redovnu skupstinu i uzmu ucesca u donosenju odluka. SKUPSTINA CE SE ODRZATI U OMORICI U 19 CASOVA .HVALA NA UCESCU
 
JEDANAESTO ZMIJANJSKO VEÈE 2018-02-10
POZIVATE SE NA JEDANAESTO ZMIJANJSKO VEÈE KOJE ÆE SE ODR®ATI U KAÆU 10.02.2018. U MOTELU OMORIKA SA POÈETKOM U 19 ÈASOVA. PRIPREMLJEN JE BOGAT KULTURNO UMETNIÈKI PROGRAM I BOGATA TOMBOLA. NASTUPA GRUPA ZAVIÈAJNO JATO. IDE© LI RODE
zmijanje_etnokuca_ognjiste1  zmijanje_etnokuca_ognjiste2  zmijanje_etnokuca_ognjiste3  
ZMIJANJSKO VECE KAC 2016 2016-01-25
POSTOVANI PRIJATELJI 9. TRADICIONALNO ZMIJANJSKO VECE CE SE I OVE GODINE ODRZATI 06. FEBRUARA U KACU U MOTELU OMORIKA SA POCETKOM U 19 CASOVA. POZIVAMO VAS DA SE U STO VECEM BROJU ODAZOVETE I ULJEPSATE NARODNO VESELJE UY KULTURNI PROGRAM I BOGATU TOMBOLU. CEKAMO VAS.. IDES LI RODE
 
Izborna skup¹tina udru¾enja 2015-12-25
Po¹tovani èlanovi udru¾enja 25.12.2015 g u 19 casova u restoranu Omorika u Kaæu æe se odr¾ati izborna skupstina udruzenja Zmijanje te vas molimo ako ste u prilici da prisustvujete. Biæe nam drago.
zmijanje_etnokuca_pokrivena_01  
Etno kuæa èeka pokrivanje 2015-09-02
Sa ponosom predstavljamo slike i snimke na¹e dike i ponosa. Jo¹ jednom pozivane sve ljude dobre volje da nam pomognu svojim donacijama. Hvala

zmijanje_etnokuca_14  zmijanje_etnokuca_15  zmijanje_etnokuca_16  zmijanje_etnokuca_17  zmijanje_etnokuca_18  zmijanje_etnokuca_19  
Poèetak gradnje brvnare - etno kuæe 2015-08-22
Posle dugotrajnih priprema zapoèeto sastavljanje brvnare. Mnogobrojni èlanovi i ostali zainteresovani sugraðani do¹li da vide na¹ veliki uspeh.

 
zmijanje_etnokuca_01  zmijanje_etnokuca_02  zmijanje_etnokuca_03  zmijanje_etnokuca_04  zmijanje_etnokuca_05  zmijanje_etnokuca_06  zmijanje_etnokuca_07  zmijanje_etnokuca_08  zmijanje_etnokuca_09  zmijanje_etnokuca_10  zmijanje_etnokuca_11  zmijanje_etnokuca_12  zmijanje_etnokuca_13  
Pripreme za izgradnju brvnare 2015-08-18
Mesto buduæe etno kuæe posetili gradonaèelnik Novog Sada Milo¹ Vuèeviæ i direktor Predstavni¹tva Republike Srpske u Srbiji Mlaðen Cicoviæ. Posetu snimile i objavile sve lokalne televizije, pogledaj na YouTube.

 
 
ZMIJANJSKO DONATORSKO VECE 2015-02-09
Dragi Zmijanjci i po¹tovaoci Zmijanja ZMIJANJSKO DONATORSKO VEÈE æemo odr¾ati 21.02.2015. godine u Kaæu u motelu Omorika sa poèetkom u 19 èasova.Doðite da se zajedno proveselimo uz muziku, veèeru i bogatu tombolu... Pozivamo Vas da svojim dobrotvornim prilozima pomognete da izgradimo zapoèetu etno kuæu , brvnaru autentiènu onoj sa Zmijanja Rezervi¹ite ulaznice na vreme jer je broj mesta ogranièen.Zelimo Vam svaku sreæu iZdravlje gde god daste.
 
Poziv privrednicima 2014-11-12
Po¹tovani privrednici (gde god da ste), pozivamo Vas da ogla¹avate svoju firmu i proizvode u na¹oj reviji "Zmijanje" koju æemo ¹tampati 20. decembra ove godine. Svoj logo nam dostavite u ¹to skorijem roku na na¹u email adresu tomislav@zmijanje.org.rs. Hvala na saradnji
 
Revija Zmijanje - broj 3 2014-11-03
Dragi prijatelji, u pripremi je izdavanje 3. revije Zmijanje pa vas molimo da nam se ¹to pre javite sa interesantnim pismenim prilozima za ove novine i svakako ih propratite sa odgovarajuæim fotografijama, da sve bude autentièno. Rok je do 20. novembra. Hvala na saradnji.
 
Novac iz donatorstva za etno kucu 2014-10-30
Po¹tovani prijatelji, obraæamo vam se sa molbom da nam u novèanim sredstvima pomognete u kupovini brvana (graðe) za izgradnju etno kuæe (brvnare ) u kaæu. Graðu kupujemo u ©ipovu. Mi se finansiramo izkljuèivo iz donacija pa se nadamo da æe te se odazvati na¹oj molbi. U sledeæih 20 dana treba da uplatimo avans proizvoðaèu. Hvala Vam ¹to ste i do sada bili sa nama u svemu ¹to smo radili a vjerujemo da æe tako biti i u buduæe. Broj deviznog raèuna je: RS35 3550 0032 0037 7921 85 Broj dinarskog raèuna je: 55-3200347766-49 Oba raèuna su kod Vojvoðanske banke u Novom Sadu Sa po¹tovanjem "Zmijanje"
 
PRVO LIKOVNO SABOROVANJE ZMIJANJE 2014 KAÆ 2014-09-05
OD 05 DO 08 SEPTEMBRA UDRU®ENJE ZMIJANJE JE ODR®ALO U KAÆU SVOJE PRVO (BICE STALNO)LIKOVNO SABOROVANJE. UÈESTVOVALI AKADEMSKI SSLIKARI SA KIM IZ RA©KE, SOMBORA I SRPSKE. KATALOG JE U DRU©TVU ZMIJANJE. POMOGLI SU NAM ZMIJANJE IZ BANJALUKE GRAD NOVI SAD I POJEDINCI
 
POÈETAK IZGRADNJE ETNO KUÆE U KAÆU 2014-03-22
DANAS SMO POÈELI GRADITI ETNO KUÆU U KAÆU. PRVI KORAK JE URAÐEN IZGRADNJA TEMELJA. OVO JE OD POSEBNOG ZNAÈAJA ZA NA©E UDRU®ENJE I GRAÐANE KAÆA, KAO I ZA NA©U DJECU KOJIMA OSTAVLJAMO U AMANET KUÆU U KOJOJ SMO SE MI NA ZMIJANJU PORODILI I ODRASLI. SLU®IT ÆE ZA SVA KULTURNA DE©AVANJA KAO I OKUPLJANJE GRAÐANA.
zmijanje_etnokuca-temelji_01  zmijanje_etnokuca-temelji_02  
Konkurs za dodelu nagrade 2014-03-12
Udru¾enje graðana Zmijanje Kaæ raspisuje literarni konkurs za nagradu LUJO za uèenike osnovnih ¹kola Republike Srbije i Republike Srpske za prozna i poetska ostvarenja u Koèiæevom slobodarskom duhu. Vi¹e o detaljima konkursa mo¾ete saznati preuzimanjem konkursnog dokumenta na naslovnoj strani internet prezentacije udru¾enja www.zmijanje.org.rs
 
ZMIJANJSKO VEÈE 2014-03-04
POSTOVANI 15.02.2014. CE SE ODRZATI TRADICIONALNO ZMIJANJSKO VECE U KACU MOTEL OMORIKA SVETOSAVSKA UL. SA POCETKOM U 19 CASOVA PROGRAM VECERI -KULTURNO ZABAVNI PROGRAM - BOGATA TOMBOLA -NARODNO VESELJE ULAZNICA SA VECEROM I PICEM 1200 DINR POZIVAMO VAS DA DODJETE VIDITE STA UDRUZENJE ZMIJANJE RADI I DA SE DRUZIMO U STO VECEM BROJU - IDEMO RODE-
 
OBAVESTENJE 2014-02-15
15.02.2014. ODRZACE SE TRADICIONALNO ZMIJANJSKO VECE UZ BOGAT KULTURNO ZABAVNI PROGRAM.pozivamo sve ljubitelje zmijanja da doðu i da zajedno slavimo iveselimo se. u programu ucestvuju milan pa¹aliæ kud ¾eljeznièar kud sana iz pazove ,,,
 
OBAVESTENJE 2013-12-27
OBAVESTAVAJU SE CLANOVI UDRUZENJA DA CE SE 27.12.2013. SA POCETKOM U 19 CASOVA U MOTELU OMORIKA U KACU ODRZATI GODISNJA SKUPSTINA UDRUZENJA. molimo vas da doðete i da cujete ¹ta smo do sada radili , da se dogovorimo ¹ta æe mo u buduæe raditi. sledi bogat koktel.
 
Godi¹nja skup¹tina 2013. 2013-03-15
Odr¾ali smo godi¹nju skup¹tinu udru¾enja, usvojili izve¹taje o radu kao i plan rada za 2013. godinu. Izabran je novi nadzorni odbor sa predsednikom Miodragom ©i¹aricom.
 
Zmijanjsko veèe odr¾ano u Kaæu 2013-02-17
Zavièajno udru¾enje "Zmijanje" je odr¾alo zmijanjsko veèe i to vrlo uspe¹no. Bilo je veselo uz kud "Vila" iz Novog Sada i grupe Balkana i Zmijanje. U gostima su nam bili predsednik udru¾enja "Zmijanje" iz Banja Luke Nedeljko Èubriloviæ, inaèe ministar u vladi RS i sekretar Predrag Blagojeviæ uz ostala udru¾enja iz Vojvodine. Posebno nam je bio drag gost direktor Osnovne ©kole "Petar Koèiæ" iz Brnjaka sa Kosova i Metohije. Promovisali smo vlastiti èasopis "Zmijanje".
 
Sastanak povodom godi¹nje skup¹tine 2013-01-10
Odluèili smo da se zmijanjsko veèe odr¾i 16.02.2013. sa poèetkom u 19 èasova u motelu Omorici. Ѕa sve informacije javite se putem sajta ili na i-mejl adresu kao i na telefone èlanova udru¾enja. Sve æete naæi na na¹em sajtu i pozivamo vas na saradnju.
 
Priprema za zmijanjsko veèe 2012-12-13
Ovog datuma æe se u Temerinu sastati èlanovi udru¾enja "Zmijanje" da bi odluèili o odr¾avanju zmijanjske veèeri u februaru u Kaæu u motelu Omorika.
 
Priprema za ¹tampu revije Zmijanje 2012-12-06
Uz saglasnost izdavaèkog odbora B. Luku su posetili Plav¹iæ i Nikoliæ sa zadatkom da predaju materijal za ¹tampanje prvog èasopisa "Zmijanje".
 
javni poziv svim zmijanjcima i ljubiteljima zmijanja za Petrovdan kod crkve u Sokolovu 2012-06-11
ove godine da vratimo ono pravo zborovanje. stoga vas pozivamo da uzmete uèe¹æe u : sviranje na izvornom instrumentu( tambura, usna harmonika,dvojnica...) - izvorne igre i pjesme sa zmijanja - prikaz narodne no¹nje sa Zmijanja (ili samo deo) - besjedni¹tvo- zdravica prijavite se ovom udru¾enju ili na Petrovdan kod crkve. Najbolji æe biti novèano nagraðeni
 
NAKON KRAÆE PAUZE SAJT PONOVO AKTIVAN 2012-05-01
Kratak prekid rada udru¾enja doveo je do toga da je i sajt uga¹en krajem pro¹le godine (Novembar 2011).
Na ¾alost, neki dogaðaji koji su ovde bili opisani su izgubljeni. Nema veze, idemo dalje, nadamo se (kao i uvek) boljim vremenima kako za sve nas tako i za udru¾enje.
Uskoro oèekujemo reè predsedni¹tva i èlanova udru¾enja o daljim planovima i ciljevima.
 
ZMIJANJSKO VECE 2011-02-20
Dragi zmijanjci 11.02.2017 godine u motelu Omorika u Kacu organizujemo tradicionalno zmijanjsko vece uz bogat kulturno umetnicki program,tombolu goste ove godine zabavlja grupa Zavicajno jato.pocetak u 19.casova.informacije i rezervacije na brojeve telefona-063 532 875 i 063 158 32 37.IDES LI RODE
 
JUBILARNO DESETO ZMIJANJSKO VECE 2011-02-20
POZIVAMO VAS NA DESETO JUBILARNO ZMIJANJSKO VECE KOJE CE SE ODRZATI 11.02.2017. U 19.CASOVA U MOTELU OMORIKA U KACU. PRIPREMLJEN JE BOGAT KULTURNO ZABAVNI PROGRAM I BOGATA TOMBOLA.GOSTE CE ZABAVLJATI GRUPA ZAVICAJNO JATO
 
URAÐEN SAJT UDRU®ENJA 2006-11-29
Jedan od prvih zatataka udru¾enja je bio da se uradi prezentacija udru¾enja na internetu. S obzirom na to da su se zmijanjci na ¾alost raselili po bijelom svijetu smatramo da se samo putem interneta mo¾emo povezati, dru¾iti i uèiniti puno dobroga za Zmijanje ma gde se u svetu nalazili.
 
POKRIVANJE CRKVE U SOKOLOVU 2006-11-11
Veliki broj ljudi iz Vojvodine i Slovenije je uz rad, pjesmu i dru¾enje uradio krov crkve. Novi crep , novi zidovi u vizantijskom stilu veseli i zadovoljni ljudi, sve je to zablistalo u toplom i sunèanom novembarskom danu. Istog dana je pokrivena i nova crkva u Banjici. Velika je to sreæa za Zmijanje.
zmijanje_pokrivanje_01  zmijanje_pokrivanje_02  zmijanje_pokrivanje_03  zmijanje_pokrivanje_04  zmijanje_pokrivanje_05  zmijanje_pokrivanje_06  zmijanje_pokrivanje_07  zmijanje_pokrivanje_08  zmijanje_pokrivanje_09  
POÈETAK GRAÐEVINSKIH RADOVA NA OBNOVI ZIDOVA CRKVE 2006-08-23
Napravljen je projekat obnove crkve sa kojim se slo¾io i Vladika. Uraðena je opravka puta od Sane do crkve, koju je pomogla op¹tina Kljuè i Banjaluka. Prvi deo materijala iz donatorstva je prispeo iz N. Sada, a ostali je kupovan uglavnom u Prijedoru. Izvoðaè radova je bila ekipa Mitroviæ ®eljka iz Ratkova. U vi¹e navrata su èlanovi udru¾enja dolazili iz Vojvodine i pomagali da bi se radovi ubrzali.
zmijanje_gradjenje_01  zmijanje_gradjenje_02  zmijanje_gradjenje_03  zmijanje_gradjenje_04  zmijanje_gradjenje_05  zmijanje_gradjenje_06  zmijanje_gradjenje_07  zmijanje_gradjenje_08  
RASKRIVEN JE KROV CRKVE U SOKOLOVU 2006-08-19
Èlanovi udru¾enja su skinuli crep i graðu sa krova crkve. Sve je raðeno u dogovoru sa mesnim sve¹tenikom, saglasnost vlasti u Kljuèu i blagoslov Vladike.
zmijanje_raskrivanje_01  zmijanje_raskrivanje_02  zmijanje_raskrivanje_03  zmijanje_raskrivanje_04  zmijanje_raskrivanje_05  zmijanje_raskrivanje_06  zmijanje_raskrivanje_07  
PODIGNUT NOVI ZVONIK 2006-07-12
S obzirom da je stari zvonik dotrajao a nalazio se iznad ulaza u crkvu, doneta je odluka da se u saradnji sa mesnim crkvenim odborom podigne novi zvonik sa pozlaæenim krstom. Uz bo¾iji blagoslov ovo smo proslavili na Petrovdan.
zmijanje_zvonik_01  zmijanje_zvonik_02  zmijanje_zvonik_03  zmijanje_zvonik_04  zmijanje_zvonik_05  
PRVA POSETA CRKVI U SOKOLOVU 2006-06-12
Ovo je bila prva zvanièna poseta crkvi u Sokolovu predstavnika udru¾enja sa ciljem da se utvrde neophodni graðevinski radovi da bi se objekat za¹titio od daljnjeg propadanja.
 
REGISTROVANO UDRU®ENJE PRI MINISTARSTVU R. SRBIJE 2006-05-17
Da bi udru¾enje legalno postojalo kod ministarstva za ljudska i manjinska prava dr¾ave Srbije na ovaj dan je izvr¹ena registracija. Tako je dobijen jedinstven matièni broj, potom je izvr¹ena registracija u zavodu za statistiku, kod poreskih organa i otvoren je devizni i dinarski raèun kod Vojvoðanske banke u N. Sadu.
 
ODR®ANA PRVA OSNIVAÈKA SKUP©TINA 2006-03-31
Pripremljena su sva neophodna dokumenta za postojanje udru¾enja i usvojena na skup¹tini. Izabrani su svi organi skup¹tine koji æe je predstavljati.
 
ODR®AN PRVI OSNIVAÈKI SASTANAK UDRU®ENJA 2006-02-18
Zaljubljenici i po¹tovaoci Zmijanja su se na ovaj dan na prvom inicijativnom sastanku dogovorili o osnivanju udru¾enja Zmijanje u nameri da saèuvaju i unaprede sve ¹to je jo¹ moguæe na Zmijanju.