www.zmijanje.org.rs
Naslovna Događanja O Zmijanju Statut Donatori Članovi Galerija Video
 
U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima ( "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 51/09), na Osnivačkoj skupštini, održanoj 01.03.2012. u Kaću usvojila je :


STATUT UDRUžENjA GRAÐANA "Zmijanje"


Ovim Statutom Udruženja "Zmijanje" (u daljem tekstu udruženje) kao osnovnim aktom ureðuju se odnosi u udruženju a naročito: način osnivanja i statusnih promena udruženja, pravni položaj i obaveze udruženja, način upisa i brisanje iz Registra, unutrašnja organizacija i nadležnosti organa udruženja, ciljevi i zadaci zbog kojih se udruženje osniva, prava obaveze i odgovornosti članova, odredbe o imovini i sredstvima udruženja, udruživanje u druge organizacije i saveze, kao i druge odredbe značajne za rad i delatnost udruženja.
Sva druga akta kojima Udruženje reguliše i propisuje ponašanja i rad moraju biti u saglasnosti sa ovim statutom.
Odredbe ovog statuta obavezne su za sve članove i sve one koji se priključuju u delatnost i u izvršavanje ciljeva i zadataka udruženja.

član 1.
Ciljevi


CILJEVI Udruženje SU: ZAŠTITA KULTURNO ISTORIJSKIH DOBARA,
PROMOCIJU STVARALAČKE DELATNOSTI,
ZAŠTITU INTELEKTUALNIH DOBARA I ČUVANJU KULTURNIH TRADICIJA OVOGA KRAJA

OBLASTI ostvarivanja ciljeva SU RAD KROZ HUMANITARNU DELATNOST, PRUŽANjU MATERIJALNE POMOĆI ZA OBNAVLjANjE VERSKIH OBJEKATA, šKOLA, PUTEVA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
Udruženje je samostalno i u okvirima Zakona slobodno da delatnostima članova ostvaruje ciljeve udruženja.


član 2
Delatnost


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje "Zmijanje":
-prikuplja novac od donatora za potrebe iz oblasti pomenutih u članu 1.
-organizuje u zajednici sa građanima ovog kraja planirane aktivnosti u skladu sa zakonom
-sarađuje sa srodnim institucijama u Republici Srpskoj
-organizuje izvođenje koncerata, izložbi i drugih kulturno-umetničkih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Vreme na koje se osniva udruženje

Udruženje se osniva na neodređeno vreme.

član 3.
Naziv i sedište


Naziv udruženja je : Udruženje građana "Zmijanje"
Skraćeni naziv udreženja je "Zmijanje"
Udruženje "Zmijanje" ima sedište u Kaću, Prvomajska 41.
Udruženje obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije s tim da se određene prigodne aktivnosti mogu sprovoditi na području Republike Srpske i MH Federacije, a sve u skladu sa važećim propisima koji tamo važe i u dogovoru i saradnji sa srodnim udruženjima i nadležnim državnim organima.
Udruženje bi moglo imati svoje delove, ogranke ili klubove u drugim mestima po Vojvodini i Srbiji što će u slučaju potrebe biti bliže regulisano drugim aktima Udruženja.


član 4.
članstvo


član Udruženja "Zmijanja" može biti svako lice koje prihvata udruženje i Statut pod jednakim uslovima.
Odluku o prijemu u članstvo donosi skupština.
članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice a za maloletno lice do 14 godina pristupnicu potpisuje njegov zakonski zastupnik dok maloletnik sa navršenih 14 godina sam potpisuje pristupnicu uz izjavu o saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika.
član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana, smrću ili isključenjem zbog delovanja ili javnog istupanja suprotno ciljevima ili interesima udruženja.
Udruženje vodi evidenciju o svim svojim članovima.
Za posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva Udruženja Skupština može imenovati pojedinca kao počasnog člana a isto tako dodeliti pojedincima određena priznanja, plakete ili zahvalnice.


član 5.
Prava i obaveze članova


član ima pravo da :
- ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja "Zmijanje".
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja "Zmijanje".
- bira i bude biran u organe Udruženja "Zmijanje".
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja "Zmijanje".

član je dužan da:
- savesno i aktivno doprinosi ostvarivanju svih ciljeva Udruženja "Zmijanje";
- učestvuje u skladu sa mogućnostima, u aktivnostima Udruženja "Zmijanje";
- plaća članarinu;
- obavlja druge poslove koje mu poveri zastupnik udruženja;


član 6.
Skupština


Skupština je najviši organ udruženja i sačinjavaju je svi članovi udruženja.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog predsednika, Izvršnog odbora kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva i mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njegovo sazivanje. Isto tako vanredna skupština se može održati radi svečanog obeležavanja nekog posebnog događaja.
Redovnom i vanrednom skupštinom rukovodi predsednik skupštine, koji istovremeno predstavlja udruženje i zastupa udruženje.


Skupština:
- donosi plan i program rada;
- usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
- razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
- bira i razrešava članove i predsednike organa udruženja;
- bira i razrešava predsednika skupštine
- odlučuje o udruživanju u Saveze prestanku rada, statusnim promenama;
- odlučuje o drugim bitnim pitanjima utvrđenih Statutom
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva (51 procenat).
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.


član 7.
Predsednik, sekretar, blagajnik


Predsednik je izvršni organ Udruženja "Zmijanje", koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Predsednik je inokosni organ koga bira i opoziva Skupština.
Blagajnik je inokosni organ koga bira i opoziva Skupština.
Sekretar je inokosni organ koga bira i opoziva Skupština.
Presednik, sekretar i blagajnik mogu podneti ostavku na svoje funkcije i pre isteka mandata na koji su izabrani.
Predsednik predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Predsednik, predsednik Izvršnog odbora i sekretar su ovlašćeni da zastupaju udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja.
U slučaju odsustva Presednika udruženja ili njegove sprečenosti, zamenjuje ga, sa svim pravima, uključujući i pravo zastupanja, predsednik Izvršnog odbora.
Mandat predsednika, blagajnika i sekretara je četiri godine, i niko ne može biti više od dva puta uzastopno biran na istu funkciju tj organ u udruženju.član 8.
Upravni odbor


Upravni odbor je izvršni organ Udruženja "Zmijanje" koga bira Skupština.
Upravni odbor je organ skupštine i sprovodi odluke skupštine Udruženja "Zmijanje" i sednice održava najmanje jednom u tri meseca .
Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština, a čiji mandat je četiri godine i ne mogu više od dva puta biti birani na istu funkciju.
Upravni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Upravnim odborom rukovodi predsednik koji je i jedan od članova.
članovi Upravnog odbora mogu podneti ostavku na svoju funkciju i pre isteka mandata na koji su izabrani.


član 9.
Nadzorni odbor


Nadzorni odbor je kolektivni organ "Zmijanje" koga bira Skupština.
Nadzorni odbor kontroliše finasijsko poslovanje "Zmijanje". U slučaju uočenih nepravilniosti, bez odlaganja, saziva vanredno zasedanje i o istim obaveštava Skupštinu.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i ne mogu više od dva puta biti birani na istu funkciju.
članovi nadzornog odbora mogu dati ostavku na svoju funkciju i pre isteka mandata na koji su izabrani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Nadzornim odborom rukovodi predsednik koji je i jedan od članova.


član 10.
Javnost rada


Rad Udruženja "Zmijanje" je javan.
Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima "Zmijanje", neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.


član 11.
Saradnja sa drugim organizacijama


Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje "Zmijanje" uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stučnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i ciljevima, o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje mađunarodnim organizacijama registruje se kod državnog organa u roku od petnaest dana, u skladu sa zakonom.član 12.
Imovina udruženja


Radi uspešnog ostvarenja ciljeva radi kojih se osniva udruženje, udruženje stiče i raspolaže imovinom.
Udruženje građana "Zmijanje" pribavlja svoja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih i opštinskih organa ili fondacija iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Imovina udruženja može se koristiti samo za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva i ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, zaposlenim i sa njima povezanim licima, što se ne odnosi na davanje prigodnih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i slično), ugovorne teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.


član 13.
Izmene i dopune Statuta i prestanak rada udurženja "Zmijanje"


Odluku o statusnim promenama donosi Skupština udruženja na predlog članova ili Izvršnog odbora.
Postupak za izmene i dopune statuta i drugih opštih akata ukoliko ih udruženje donosi je isti kao i kod donošenja statuta.
Udruženje "Zmijanje" prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva "Zmijanje", kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja "Zmijanje" preneće se naknadnom odlukom na domaće nedobitno pravno lice sa istim ili sličnim ciljevima u skladu sa zakonom.


član 14.
Pečat


Udruženje "Zmijanje" ima pečat okruglog oblika na kome piše: u gornjem luku pečata s leva na desno, Udruženje građana "Zmijanje" Kać, a u centru maketa crkve.

član 15
Materijalno-finansijsko poslovanje


Udruženje u skladu sa zakonom i aktima udruženja vodi poslovne knjige i urednu dokumentaciju o finasijskom poslovanju i u njih blagovremeno unosi sve promene i prilaže dokumentaciju na osnovu kojih je došlo do promena.
Predsednik udruženja vodi brigu o imovini i sredstvima udruženja, stara se da se sredstva namenski koriste i da se ostvaruje plan prihoda i rashoda, potpisnik je ili je jedan od potpisnika raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa i blagajničkih isplata.
Skupština može da odredi Stručnu službu da vodi finasijsko poslovanje i ista je dužna je da na vreme u rokovima propisanim zakonima sastavi godišnji izveštaj i da ga pre dostavljanja nadležnom organu dostavi predsedniku udruženja i skupštini na razmatranje.
Finansijski izveštaj podleže reviziji kada je to predviđeno.


član 16.
Stupanje na snagu Statuta


Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja od strane Skupštine Udruženja "Zmijanje", a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnih organa odnosno od upisa usklađivanja u Registru agencije za privredne registre.
Statut će biti odmah po donošenju dat na uvid svim članovima tako što će biti istaknut na oglasnoj tabli udruženja i što će se svakom zainteresovanom članu dat na uvid.
Statut udruženja odmah po usvajanju u tekstu u kome je usvojen svojeručno potpisuju predsednik udruženja i članovi radnog predsedništva.


član 17.
Prelazne i završne odredbe


Kako se oblast zbog čijeg se kulturnog očuvanja i unapređenja ovo Udruženje osnovalo nalazi na teritoriji druge države, pri ostvarivanju ciljeva i zadataka napred navedenih će se uzimati u obzir i međunarodni sporazumi tj odnosi između dve države i sarađivati sa sličnim udruženjima i nadležnim organima u kraju Kočićevo Zmijanje.
Udruženje je dužno da Agenciji za privredne registre prijavi svaku promenu podataka koja se unosi u Registar, i to u roku od 15 dana od dana nastale promene
Danom stupanja na snagu ovog statuta odnosno počev od dana kada nadležni organ Agencije za privredne registar (APR) izvrši upis usklađivanja Statuta u Registar, prestaje da važi statut Udruženja "Zmijanje" donet na sednici održanoj 31.03.2006. godine u Kaću.
 
 
Dokumenti: Statut (desnim klikom na naziv dokumenta, Save Target as..)
Odluka o osnivanju
Zapisnik sa osnivačke skupštine
Zapisnik sa osnivačke skupštine